Hoppa till innehåll

Till havs Blogg Gränsbevakningsväsendet skapar trygghet för alla som rör sig på havet och för Östersjön

Farliga situationer och problem på havet kan inte alltid undvikas och därför är Gränsbevakningsväsendet närvarande på havet varje dag året runt. Hörnstenarna i en framgångsrik skötsel av våra marina uppgifter är Gränsbevakningsväsendets mycket yrkeskunniga personal, den mångsidiga utrustningen och ett fungerande samarbete, skriver Mikko Simola, enhetschef och direktör för sjösäkerheten.
13.10.2021 9.45
Bevakningsfartyg Tursas till sjöss.

Kustbevakningsverksamheten kräver bred kompetens. Det är bra att vara medveten om att Gränsbevakningsväsendet är Finlands ledande aktör inom kustbevakningsverksamheten. Kustbevakningsverksamhet är ett brett europeiskt begrepp som omfattar gränsövervakning i havsområdet, sjöräddning, skydd av den marina miljön, allmän lagövervakning till havs, sjösäkerhet, fiskeövervakning, tullövervakning och skyddsåtgärder inom sjöfarten.

En kompetent personal utgör en stark grund

Yrkesskicklighet är en av Gränsbevakningsväsendets värderingar och kan sägas utgöra grunden för all vår verksamhet. De som arbetar med marina uppgifter måste ha mångsidig kompetens och förmåga att handla säkert under alla slags förhållanden. Olyckorna inträffar sällan i bra väder. De krav som ställs på utbildningen och det dagliga sjösäkerhetsarbetet bör vara höga, eftersom kompetens behövs inom många olika delområden: förutom upprätthållande av gränssäkerheten kan arbetsuppgifterna omfatta till exempel sjöräddningsuppdrag, oljebekämpning och övervakning av den territoriella integriteten. Den marina verksamhetsmiljön blir också allt mer komplicerad, fartygstrafiken ökar och det blir allt svårare att förutse hur situationerna förändras. För att kunna svara på dessa föränderliga krav utvecklar och förbättrar vi hela tiden vår kompetens.

Materielen måste vara mångsidigt användbar

Materielen ersätter inte en yrkeskunnig personal men spelar en viktig roll för att uppgifterna ska kunna utföras på ett framgångsrikt och säkert sätt. Östersjöns särdrag gör den till en utmanande verksamhetsmiljö och ställer många olika krav på vår utrustning. Vi måste till exempel ha utrustning som lämpar sig för smala farleder, skärgården och öppet hav. Den måste också fungera när det är is på havet. Dessutom måste till exempel Gränsbevakningsväsendets bevakningsfartyg kunna fungera även om kemikalier har kommit ut i luften eller olja har runnit ut i havet. Vårt enda bevakningsfartyg som uppfyller dagens krav är Turva, ett fartyg med unik kapacitet som kan användas under alla förhållanden. Fartyget är i särklass även i internationell jämförelse.

Förhoppningsvis förbättrar de nya bevakningsfartygen som är klara om några år vår funktionsförmåga ytterligare såväl beträffande gränssäkerheten, sjöräddningen som bekämpningen av miljöskador. Gränsbevakningsväsendets bemannade luftfartyg spelar också en viktig roll i den marina verksamheten. De används förutom inom sjöräddningen även för att effektivt observera till exempel olja som läckt ut i havet. Vår utrustning är också ett viktigt stöd för andra myndigheter. Att de gamla bevakningsfartygen och spaningsplanen ersätts har en avgörande betydelse för Finlands gränsbevakning till havs, säkerheten för alla som rör sig i havsområdena och skyddet av den känsliga havsnaturen, men även för Finlands internationella förpliktelser.

En aktuell lägesbild möjliggör omedelbar beredskap

Det råder alltid en risk för en storolycka på det livliga Östersjön och beredskapen är viktig.  Som ledande sjöräddningsmyndighet finns Gränsbevakningsväsendet till hands på havet varje dag året runt. Verksamheten grundar sig på en omfattande situationsmedvetenhet och en aktuell lägesbild av vad som händer till havs. På detta sätt kan vi förutse och reagera omedelbart om någonting händer. Vår styrka är också ett fungerande och pålitligt ledningssystem som gör att vi kan börja sköta en gränssituation eller räddningsinsats omedelbart och leda helheten kontrollerat och effektivt. 

Effektivt och intensivt myndighetssamarbete

Förutom vårt uppgiftsfält är vårt verksamhetsområde också omfattande, eftersom Finlands territorialvattengräns är cirka 1 250 kilometer.  Ett intensivt och fungerande samarbete med olika myndigheter och frivilliga aktörer är nödvändigt, eftersom det ofta är effektivare att samarbeta. Ett exempel på väl genomfört myndighetssamarbete till havs är det tekniska övervakningssystemet i havsområdet som innebär att olika myndigheter kan utnyttja varandras sensorer. Förutom materielanskaffningar bör även det tekniska övervakningssystemet i havsområdet förnyas så att det tillgodoser dagens krav.

Vi samarbetar aktivt även på internationell nivå. Vid sidan om samarbetet som gäller gränssäkerhet kräver bekämpningen av miljöskador kontinuerligt samarbete i Östersjöområdet. Detta samarbete övades bland annat i augusti när Gränsbevakningsväsendet första gången ledde den stora internationella Balex Delta-övningen som gällde bekämpning av miljöskador. Vi samarbetar dessutom dagligen med myndigheterna i våra närmaste grannländer, till exempel Sverige och Estland, i frågor som gäller havsområdet. 

Mikko Simola.

 

Läs mer:

"Balex Delta övningen är en chans för oss att visa vad vi kan"

Bevakningsfartyget Turva är ett fartyg med unik prestanda

Som sjöbevakare på Åland