Hoppa till innehåll

Till havs Övningen är en chans för oss att visa vad vi kan

En olje- eller kemikalieolycka på ett livligt trafikerat Östersjön är ett hot som kräver internationellt samarbete och övning. Övningen Balex Delta erbjuder en möjlighet till detta. Biträdande kommendören för Finska vikens sjöbevakningssektion Mikko Hirvi berättar vad förberedelserna inför den största övningen i Finland har krävt.
27.8.2021 12.28

Att genomföra en Balex Delta-övning är en kraftansträngning. Gränsbevakningsväsendet har sedan 2019 varit ansvarig myndighet för oljebekämpning i Finland på öppet hav och öppna fjärdar och i år ansvarar Gränsbevakningsväsendet för första gången för att ordna en Balex-övning. 

-    Vi har arbetat hårt för att övningen ska bli lyckad både för Gränsbevakningsväsendet och för alla samarbetspartner som deltar i övningen, både till havs och på stränderna. Övningen är en chans för oss att visa vad vi går för.

Hirvi beskriver de många olika uppgifterna som ingår i förberedelserna inför den stora övningen. Före övningen måste man till exempel fundera på hur man simulerar oljans beteende i havet, och hurdana arbetsmodeller som ska användas för att samla in och hantera oljan och de farliga ämnena under övningen. Dessutom har arrangemangen omfattat till exempel att ansvara för de utländska fartygens inresa. Den myndighet som ansvarar för övningen ska också ta i beaktan hur deltagarna i övningen leds och hur ledningsmodellerna kan utvecklas.    

Gränsbevakningsväsendets styrka är ledningssystemet

I övningsscenariot krockar två tankfartyg med varandra i sjöleden utanför Kotka. Olja och en farlig kemikalie som finns som last ombord på fartygen läcker ut till följd av kollisionen. Finska vikens sjöbevakningssektions roll under övningen är att leda bekämpningen av miljöskador. 

-    När en olycka inträffar skapar vi en lägesorganisation, med vars hjälp vi gör allt vi kan för att förhindra eller minimera miljöskadorna. Ledningscentralen larmar olika enheter enligt behov och organiserar deras verksamhet och verksamhetsområde. Dessutom koordinerar ledningscentralen samarbetet mellan de olika aktörerna.  

I ledarskapet ingår också kommunikation, vars roll framhävs när en storolycka inträffar, så att uppdaterad information om situationen och hur den ska hanteras finns tillgänglig. 
Gränsbevakningsväsendets styrka i bekämpningen av miljöolyckor är just ledningssystemet, som fungerar dygnet runt varje dag under året. I det inledande skedet av olyckan sätter systemet igång maskineriet. Hirvi anser att andra viktiga faktorer är utbildad personal och tunga bevakningsfartyg som kan fungera även om farliga ämnen har hamnat i havet. 

Expert på operativ kommunikation

Hirvis egen roll under övningen har till stor del att göra med kommunikationen. Till uppgifterna hör både operativ kommunikation och möten med olika aktörer, såsom representanter för Helcom, skyddskommissionen för Östersjön. Dessutom är övningen en möjlighet att presentera Gränsbevakningsväsendets verksamhet och utrustning. 
Förväntningarna på övningen är höga.

-    Det är trevligt att komma ut på fältet och träffa de aktörer som deltar i övningen. För organisationens del förväntar jag mig att vi framstår och agerar trovärdigt utåt. På så sätt signalerar vi att vi som ansvarig myndighet kan leda bekämpningen av miljöskador på öppet hav. 

Det är viktigt att träna bekämpningen av miljöskador, eftersom den ibland behövs i verkligheten. Hirvi har också personlig erfarenhet av detta. Sommaren 2019 inträffade ett ganska stort oljeutsläpp från ett fartyg i Åbo skärgård i området vid fyren Finlands lejon. Hirvi ansvarade för den operativa kommunikationen i bekämpningen av utsläppet.

Hur bekämpningen av miljöskador har utvecklats

Under sin karriär har Hirvi också märkt en förändring i hur man förhåller sig till bekämpning av miljöskador.

-    I samhällsdebatten har miljöperspektiven blivit allt viktigare och förståelsen för Östersjöns känsliga tillstånd och effekterna av vår verksamhet har ökat.

Även det tekniska kunnandet inom bekämpning av miljöskador har utvecklats. Enligt Hirvi har hanteringsförmågan förbättrats till exempel tack vare utbildning och utrustning. För dem som arbetar på fältet är det viktigt att Gränsbevakningsväsendets utrustning är modern och att föråldrad utrustning förnyas.

Östersjön som verksamhetsmiljö är utmanande och man bör också förbereda sig på nya hot. Hurdana situationer kunde man träna på under Balex Delta de kommande åren? 

-    Bekämpningen av klimatförändringen påverkar vad de kommersiella fartygen fraktar i framtiden. Lasten kan vara nya typer av föreningar som den mekaniska oljebekämpningen för närvarande inte klarar av. 

Den autonoma sjöfarten och den artificiella intelligensen väcker bland vissa oror för Östersjöns säkerhet. Hirvis inställning är däremot rätt så optimistisk:

-    Det är svårt att föreställa sig att olja eller farliga ämnen skulle transporteras utan mänsklig övervakning. Däremot kan artificiell intelligens och autonomi utnyttjas för att förbättra säkerheten i till exempel olika övervakningssystem.