Hoppa till innehåll

Till havs Modern övervakningsteknik på himlen ovanför Östersjön och Skärgårdshavet

Gränsbevakningsväsendet har beviljats Europeiska sjösäkerhetsbyrån EMSA:s obemannade luftfartygssystem (RPAS – Remotely Piloted Aircraft Systems) för operativt bruk som stöd för Gränsbevakningsväsendet i alla kustbevakningsfunktioner.
16.5.2023 16.49
En grön obemannade luftfartygssystem.

Kustbevakningsfunktioner är ett brett europeiskt begrepp som innefattar gränsövervakning i havsområdet, sjösäkerhet, sjöfartsskydd, sjöräddning, fiskeövervakning, tullövervakning, allmän lagövervakning till havs samt skydd av den marina miljön. RPAS-systemets prestanda utnyttjas i stor utsträckning i alla dessa uppgifter, antingen av Gränsbevakningsväsendet direkt eller som stöd för andra myndigheter.

Tyngdpunkten i verksamheten ligger på ovannämnda kustbevakningsfunktioner på norra Östersjön, främst utanför skärgården. Sjöbevakningssektionerna planerar flygningarna som en del av sin egen operativa verksamhet och flygningarna i Finlands luftrum leds av Västra Finlands sjöbevakningssektions ledningscentral. 

- EMSA:s RPAS-tjänst har redan flera gånger varit i operativ användning vid sjöbevakningssektionerna och vi har redan vant oss vid det mervärde som systemet för med sig, säger kaptenlöjtnant Axel Ramberg vid staben för Västra Finlands sjöbevakningssektion.

Den information som RPAS-systemet producerar förbättrar sjöbevakningssektionernas maritima lägesbild och bidrar till en effektivare användning av de egna resurserna inom de prioriterade områdena. Dessutom är det fint för Gränsbevakningsväsendet att få tillgång till färdig prestanda och få fördjupa det internationella samarbetet med EMSA och de andra länderna som deltar i operationen. 

Avtalsleveratören för RPAS-flygverksamheten är Nordic Unmanned och flygningarna genomförs med ett Textron System Aerosonde-luftfartyg. Det fjärrstyrda luftfartyget har fasta vingar och kan operera i luften i flera timmar på ett vidsträckt område. 

Liknande flygoperationer pågår samtidigt i Estland och Lettland. EMSA tillhandahåller tjänsten avgiftsfritt till alla EU-länder. Luftfartygen har utvecklats särskilt för övervakning av fartygsutsläpp och sjöövervakningsoperationer och lämpar sig särskilt väl för att skapa en maritim lägesbild över ett livligt trafikerat havsområde som Östersjön. 

Syftet med operationen är att förbättra lägesuppfattningen

Det huvudsakliga syftet med Gränsbevakningsväsendets operation är att öka Gränsbevakningsväsendets prestationsförmåga vid gräns- och sjösäkerhetsuppdrag samt i övriga kustbevakningsfunktioner genom att utnyttja EMSA:s resurser på Finlands havsområden, vid kusten och i skärgården. Operationen bidrar till att skapa en bättre lägesuppfattning på öppet hav. Utöver övervakningsuppdragen är målet att upptäcka exempelvis eventuella otillåtna oljeutsläpp samt gränsöverskridande brottslighet och vid behov stödja sjöräddningsinsatser.

I årets operation deltar förutom Finland också Estlands polis- och gränsbevakningsmyndigheter samt Lettlands gränsbevakningsmyndighet. Basen för RPAS-systemet ligger i Estland i Dagöområdet, där start och landning äger rum. I Finland har en basstation grundats, vilket möjliggör operationer i de norra delarna av Skärgårdshavet. 

Gränsbevakningsväsendets förra RPAS-operation genomfördes sommaren 2022, då systemets lämplighet för Finlands havsområde testades. I år används samma system, vilket gör att man kan dra nytta av erfarenheterna från 2022, utveckla verksamheten och genomföra en smidig operation.

Läs mer:

Kustbevakningsverksamheten skapar trygghet för alla som rör sig på havet och för Östersjön | Rajamedia

Samarbete inom sjöräddningen förutsätter planering och beredskap | Rajamedia