Hoppa till innehåll

Till havs Hybridlösningar och biobränsle – mindre koldioxidavtryck med materiellösningar

I övervakningen av gränserna använder Gränsbevakningsväsendet materiel som med anledning av uppgifternas och förhållandenas karaktär förbrukar betydande mängder bränsle. Utöver logistiken utgör fastigheternas energiförbrukning och anskaffningar en betydande del av koldioxidavtrycket. Avtrycket minskas med materiel med låga utsläpp, genom att gynna förnybara bränslealternativ och genom energieffektiva lösningar i fastigheterna.
9.9.2022 11.40
En vit båt på havet. Bilden har en text Gränsbevakningsväsendet bär sitt ansvar.

Med hjälp av materiellösningar kan man i hög grad påverka koldioxidavtrycket. Både i fordons- och fartygsmaterielen samt i luftfartygen används om möjligt bränslen med låga utsläpp och den nya materielen planeras ända från början att vara energieffektiv.

Till exempel 2021 skaffade Gränsbevakningsväsendet sammanlagt åtta plug-in-hybridbilar. Det har beräknats att koldioxidutsläppen minskar med cirka 15 000 kg per år tack vare de nya bilarna. 

Dessutom utreds möjligheterna att använda elfordon och möjligheterna att ladda elfordon utvidgas. 

Av kostnadsskäl har biobränslen än så länge inte börjat användas i Gränsbevakningsväsendets fordon. 

Däremot har Gränsbevakningsväsendets nyaste båtar, till exempel båtarna i klassen kustbåt 20, redan beredskap för helt biobaserat flytande bränsle. 

Efter livscykeluppdateringen av båtar i patrullbåtsklassen blir detta alternativ möjligt även antingen i en del eller alla patrullbåtar. Utan betydande tekniska omändringar kan biobaserade bränslen inte användas i de äldsta båtarna.

Bevakningsfartyget Turva använder flytande naturgas, LNG, som bränsle. På fartyget har man också testat användningen av helt förnybar biogas med god framgång och det finns inga tekniska hinder för användning av enbart biogas. Den kalkylmässigt bästa produktiviteten uppnås med en blandning som består av 70 procent biogas och 30 procent fossil naturgas. Koldioxidutsläppen minskar då med cirka 50 procent.

I upphandlingarna av nya patrullfartyg och lätta svävare har energieffektiviteten och miljövänligheten hos de bränslen som används beaktats. Också möjligheten att utnyttja förnybara bränslen har beaktats. En kostnadseffektiv utnyttjandegrad  ger samtidigt de bästa möjliga utsläppsvärdena. Utsläppsvärdena har även i övrigt planerats i enlighet med gällande bestämmelser. 

Gränsbevakningsväsendet förnyar också för närvarande sitt övervakningsflygplan. De nya planens moderna sensorer gör övervakningen effektivare. Utöver den bättre prestandan kan dessutom övervakningen sträckas längre ut under kortare flygtider. Vid valet av luftfartyg strävar vi efter att beakta om motoranläggningarna kan använda förnybart flygbränsle.

När materielen förnyas fäst även vikt vid arbetsergonomin. Fartyg och båtar samt luftfarkoster kan vara bullriga och oergonomiska arbetsmiljöer för arbetstagarna. Detta har en negativ inverkan på effektiviteten, uthålligheten i arbetet och hälsan. Vid valet av ytfartyg fästs uppmärksamhet vid bland annat maskinernas buller, vibrationer och temperatur för att arbetsmiljöerna ska stöda en god arbetshälsa. 

Läs även

Ansvar för den marina miljön | Rajamedia

Genom övervakning av jakt och fiske bekämpas miljöbrott | Rajamedia