Hoppa till innehåll

Till havs Blogg Den operativa styrkan inför storolyckor till sjöss – ledningsgruppen för sjöräddningsdistriktet

Verksamheten vid storolyckor kräver ett omfattande samarbete. Ledningsgruppen för sjöräddningsdistriktet säkerställer att samhällets resurser används effektivt när människor är i nöd till sjöss eller den marina miljön är hotad, skriver kommendören för Västra Finlands sjöbevakningssektion Marko Tuominen.
16.2.2022 14.43
Kommendören Marko Tuominen.

Ett Mayday-meddelande får sjöräddningsledaren att utnyttja sin fulla potential vid sjöbevakningssektionens ledningscentral. Finlands mest kända nödtrafik inom sjöräddningen torde vara den radiokommunikation som startade räddningsåtgärder på grund av passagerarfartyget Estonias olycka.  Estonias olycka gav också impulsen till arbetet för att vidareutveckla Finlands sjöräddningssystem, vilket fortsätter även i dag. 

Det nationella sjöräddningssystemet som Gränsbevakningsväsendet ansvarar för bistår alla sjöfarande och skyddar för sin del den känsliga naturen i våra hav. Årligen ansvarar sjöbevakningssektionerna för att leda hundratals olyckssituationer. Tusentals människor får hjälp. 

För sjöräddningstjänsten ansvarar Västra Finlands och Finska vikens sjöbevakningssektioner inom sina respektive sjöräddningsdistrikt. Verksamheten grundar sig på sjöräddningslagen och förordningen om sjöräddningen. 

Sjöbevakningssektionens ledningscentral skapar en grund för de maritima säkerhetsuppgifterna 

Ledningscentralens yrkeskunniga personal med ytterst stort engagemang skapar en grund för de maritima säkerhetsuppgifterna vid hela Gränsbevakningsväsendet.  Ledningscentralens och nödcentralens verksamhet skiljer sig från varandra särskilt i och med att ledningscentralen, utöver att ta emot larmmeddelanden, också leder räddningsåtgärderna.  Vid sjöbevakningssektionernas ledningscentraler leds utöver sjöräddningen hela sjöbevakningsverksamheten och bekämpningsåtgärderna för miljöolyckor på öppna havet. Dessutom upprätthålls en lägesbild i realtid över havsområdet.  Ledningscentralerna leder också förberedelserna för assistans av ett nödställt fartyg till en skyddad plats när fartygets befälhavare begär detta. 

Beredskapen inför en storolycka kräver ett omfattande samarbete och strukturer som stöder detta 

I mera omfattande olycks- och nödsituationer kan sjöbevakningssektionerna inte producera säkerhet ensamma utan då behövs det ett mångsidigt samarbete.  Ramarna för det nationella samarbetet skapas i den nationella samarbetsplanen för flertypsolyckor till sjöss.  På basis av den gör sjöbevakningssektionerna upp storolycksplaner som ger riktlinjer för åtgärderna i olyckssituationer.   

Storolycksövningen på natten.

 Storolycksövningen ULLA21

Sjöbevakningssektionens ledningscentral har ett betydande antal nationella och internationella samarbetspartner. För de nationella samarbetspartnerna har det reserverats en egen arbetspunkt vid ledningscentralen. T.ex. företrädaren för räddningsväsendet arbetar där flera gånger om året och delar med sig av sitt och sin organisations kunnande till fördel för ledningen av de maritima säkerhetsuppgifterna.  Ledningscentralen har dessutom kontakt med våra internationella samarbetspartner nästan varje vecka gällande skötseln av säkerhetsuppgifterna inom havsområdet. Som ett exempel kan nämnas samarbetet med de estniska myndigheterna gällande evakueringen av en sjöman på norra Östersjön den 4 februari 2022.  

Ledningsgruppen för sjöräddningsdistriktet

För att skapa en bra beredskap inför storolyckor till sjöss ska man koppla kunnande från hela samhället till utförandet av sjöräddningsåtgärderna. Detta är möjligt i ledningsgrupperna för sjöräddningsdistrikten. I en storolycka är ledningsgruppens viktigaste uppgift att säkerställa resurser för sjöräddningstjänsten. 

Ledningsgruppens verksamhet leds av sjöbevakningssektionens kommendör. Ledningsgruppen sammankallas i en sammansättning som situationen kräver. Ledningsgruppen kan omfatta företrädare för bland annat räddningsväsendet, sjöfartsmyndigheterna, polisen, försvarsmakten, social- och hälsovårdssektorn, regionförvaltningsverken, miljömyndigheterna, rederierna, fartygets speditionsbolag, räddningsbolaget, försäkringsbolagen, VTS-tjänsteleverantören och den tredje sektorn. 

Människor i ett möte.

Ledningsgruppen under storolycksövningen ULLA21

Ledningsgruppen för sjöräddningsdistriktet stöder sjöbevakningssektionen i räddnings- och bekämpningsåtgärderna för miljöskador samt i beredningen av beslut om skyddade platser. Ledningsgruppens sakkunskap kan också utnyttjas i andra störningssituationer till havs där ledningsgruppen eller en del av den kan stöda den myndighets verksamhet som har ledningsansvaret. Ledningsgruppen deltar dessutom i planeringen som gäller sjöbevakningssektionernas sjöräddningstjänst, beredningen av beslut om skyddade platser och bekämpningen av miljöskador.

Ledningsgruppens kunnande upprätthålls i regelbundna storolycksövningar inom sjöräddning och bekämpningen av miljöskador. Senast fick ledningsgruppen, den operativa styrkan inför storolyckor till sjöss, vässa sina kunskaper i en övning som ordnades av Räddningsinstitutet den 15 februari 2022. Vid övningen som hette KriSu 2022 övade myndigheterna ledningen av en storolycka.  

 

Kommendören för Västra Finlands sjöbevakningssektion 

Kommodor Marko Tuominen