Hoppa till innehåll

Blogg Redogörelsen för den inre säkerheten drar upp riktlinjerna för utvecklingen av Gränsbevakningsväsendet

Statsrådet har lämnat en redogörelse för den inre säkerheten till riksdagen. I redogörelsen fastställs målen för den inre säkerheten och i vilken riktning den ska utvecklas fram till 2030. Redogörelsen ger goda grunder för att utveckla Gränsbevakningsväsendet i syfte att förebygga hot mot den inre säkerheten och garantera säkerheten i störnings- och olyckssituationer. Gränsbevakningsväsendet handlar alltid i enlighet med sina värderingar på ett professionellt, pålitligt och samarbetskunnigt sätt så att de grundläggande rättigheterna och de mänskliga rättigheterna tryggas.
22.6.2021 12.38

Gränssäkerheten är en väsentlig del av Finlands inre säkerhet

Finland och Gränsbevakningsväsendet ansvarar för övervakningen av Europeiska unionens längsta yttre gräns. Den nuvarande stabiliteten vid östgränsen grundar sig på gott och aktivt samarbete med de ryska gränsmyndigheterna, men eftersom säkerhetsmiljön är oförutsägbar kan vi inte grunda vår verksamhet enbart på detta. Vi måste se till att Finlands gränssäkerhetssystem också tål plötsliga och mer långvariga störningar. Förmågan att tåla störningar grundar sig på ett tillräckligt antal yrkeskunniga gränsbevakare och en fungerande övervaknings- och kontrollteknik. Det är ett långsiktigt arbete att sköta och utveckla gränssäkerhetssystemet. För att uppfylla kraven på gränssäkerhet och EU-förpliktelserna måste antalet anställda vid Gränsbevakningsväsendet utökas med cirka hundra personer, dvs. att antalet årsverken stabiliseras till 3 000 senast 2025.

Gränstrafiken har minskat radikalt under covid-19-pandemin. När begränsningarna avvecklas torde trafiken dock återhämta sig mycket snabbt vid östgränsen och långsammare i flygtrafiken. Pandemin har på ett påfallande sätt visat att en säker och smidig gränstrafik inte bara är viktig för den inre säkerheten, utan också för Finlands ekonomi och välfärden i samhället. 

En trovärdig övervakning av de yttre gränserna och effektiva gränskontroller vid gränsövergångsställena utgör grunden för att bekämpa gränsöverskridande brottslighet och förebygga olaglig inresa. Enligt redogörelsen kommer den allvarliga organiserade brottsligheten att öka, internationaliseras och hårdna under de närmaste åren på samma sätt som den allmänna utvecklingstrenden i de övriga EU-länderna. Den internationella brottsligheten utnyttjar hänsynslöst migration som uppstår av olika orsaker. Därför är det viktigt att Gränsbevakningsväsendet aktivt deltar i den europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån Frontex verksamhet för att förebygga den gränsöverskridande brottslighetens och särskilt människosmugglingens skadeverkningar redan utanför Finlands gränser. 

För att kunna hjälpa människor i nöd krävs kompetent personal och utrustning

Människorna måste kunna lita på samhällets hjälp om de råkar ut för olyckor eller annars råkar i nöd. Av myndigheterna som ansvarar för den inre säkerheten förutsätter detta tillräcklig och kompetent personal, fungerande materiel och ett smidigt samarbete. Gränsbevakningsväsendet verkar i synnerhet vid östgränsen och på havet. Gränsbevakningsväsendets räddningsinsats är ytterst viktig i dessa områden, eftersom Gränsbevakningsväsendet ofta är den enda eller den snabbast närvarande säkerhetsmyndigheten. 

Generallöjtnant Pasi Kostamovaara och text: För att kunna hjälpa människor i nöd krävs kompetent personal och utrustning, Gränsbevakningsväsendets föråldrade fartyg och luftfartyg måste ersättas för att Gränsbevakningsväsendet ska kunna vara närvarande och kunna tillhandahålla säkerhetstjänster i sitt vidsträckta verksamhetsområde.

 

Gränsbevakningsväsendets föråldrade fartyg och luftfartyg måste ersättas för att Gränsbevakningsväsendet ska kunna vara närvarande och kunna tillhandahålla säkerhetstjänster i sitt vidsträckta verksamhetsområde. De mest brådskande anskaffningarna är att före mitten av detta årtionde ersätta de bevakningsfartyg och spaningsplan som tas ur bruk. Upphandlingarna har en avgörande betydelse för Finlands gränsbevakning till havs, säkerheten för alla som rör sig i havsområdena, skyddet av den känsliga havsnaturen men också för de internationella förpliktelserna. Riksdagen beviljade Gränsbevakningsväsendet fullmakt att beställa två nya bevakningsfartyg i fjol, men beslut om spaningsplanen har ännu inte fattats. För att kunna garantera Gränsbevakningsväsendets prestationsförmåga är beslutet redan brådskande. 

Chefen för Gränsbevakningsväsendet, generallöjtnant Pasi Kostamovaara