Hoppa till innehåll

På land Gränsbevakarens karriär blir allt mer internationell

För närvarande delar och utvecklar flera tiotals anställda vid Gränsbevakningsväsendet sitt kunnande både i Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån Frontex uppgifter och inom militär krishantering och civil krishantering. Gränsbevakningsväsendet är också en språngbräda till internationella utsiktsplatser.
23.8.2021 14.58
Pietari Vuorensola står leende framför Rajatalo.

I juli 2021 blev Gränsbevakningsväsendets hjälp till Lettland och Litauen ett nyhetsämne. Staterna bad Frontex om hjälp med att bevaka gränsen mot Vitryssland. Gränsläget hade försämrats allvarligt på grund av det stora antalet invandrare som sökte sig över gränsen. Chefen för enheten för internationellt samarbete vid Gränsbevakningsväsendet Matti Pitkäniitty behandlade Frontex beslutsmekanism i sin blogg.

I framtiden kommer vi att se allt fler finländare i Frontex uppgifter.  Finlands skyldighet att delta ökar stadigt: Målet är att fram till 2027 på fortlöpande basis ha 30 personer på två års långa kommenderingar och 110 personer på kortvariga kommenderingar på högst fyra månader. 

Frontex grundades 2004 och har vuxit under de senaste åren. En stor förändring var beslutet att grunda en europeisk gräns- och kustbevakningssektion som fattades på EU-nivå 2016. Ändringen av 2019 års förordning ökade ytterligare medlemsländernas ansvar att delta i operationer som samordnas av Frontex. 

Där deltagandet i operationerna till en början var frivillig solidaritetsverksamhet är medlemsländerna nu skyldiga att delta. Genom förordningen infördes också en ny strategi för situationer där medlemsstaternas yttre gränser utsätts för utmaningar och medlemsstaten inte klarar av sina skyldigheter och inte ber Frontex om stöd. I sådana situationer kan rådet på förslag av kommissionen anta genomförandeakter om åtgärder, t.ex. inledande av en insats eller annat operativt eller tekniskt stöd för att minska hot mot gränssäkerheten, även utan en begäran från medlemsstaten.   

Enligt Gränsbevakningsväsendets överinspektör Pietari Vuorensola har Finland alltid varit en aktiv aktör inom Frontex.

-    Finland har varit med och skapat goda verksamhetsmodeller för Frontex. Till exempel är den modell för inresa i fyra steg som tillämpas inom EU i stor utsträckning utvecklad av Finland.

Finlands styrkor är enligt Vuorensola den långa yttre gränsen, den livliga flygplatsen vid Helsingfors-Vanda samt havsgränserna: Finland har expertis i alla dimensioner av gränsbevakning.

-    Dessutom är den finländska verksamhetsmodellen pragmatisk. Hos oss eftersträvar man effektivitet, reflekterar Pietari Vuorensola.
Utöver personal skickar Gränsbevakningsväsendet materiel som stöd för Frontex. 

Nya sökande önskas 

För närvarande har Finland en stående styrka på över 200 personer inom den europeiska gräns och kustbevakningen, från vilken man planerar ta personer till operationer samordnade av Frontex. Enligt Pietari Vuorensola har det varit lätt att hitta personer som vill åka, men det behövs också nya.

-    Nu är det bra för dem som studerar till gränsbevakare att veta att man kan åka till Frontex redan efter några års arbetserfarenhet, till skillnad från till exempel civil krishantering som kräver en viss senioritet. Detsamma gäller unga officerare i början av sin karriär. 

-    Om man är intresserad av en internationell karriär kan man som gränsbevakare börja med kortvariga kommenderingar. 

Enligt Pietari är Frontex ett fint ställe att utvecklas professionellt.

-    Där kan man få nya perspektiv och öka sin egen kompetens. Dessutom har man där möjlighet att visa Finlands flagga genom att exportera finländsk kompetens och samtidigt upprätthålla den europeiska solidariteten.

Finlands gränser är relativt lugna. I Frontex uppgifter ser gränsbevakarna också situationer där gränsbevakarens specialkompetens blir belyses.

-    Där lär man sig i praktiken sådant som skolan lär ut, reflekterar Vuorensola. 
Vuorensola skulle uppmuntra nya sökande till dessa uppgifter. Han tror att även unga gränsbevakare är redo för Frontex.

-    Grundkursen för gränsbevakare, språkkunskaper, ett par års arbetserfarenhet och en viss anpassningsförmåga till nya situationer lär räcka väl. 

Finland har långa traditioner

Gränsbevakningsväsendets internationella verksamhet inleddes dock långt före Frontex. Till exempel efter Sovjetunionens upplösning stödde Finland Estland, Lettland och Litauen att bygga upp gränsövervakningen. Lettlands och Litauens gränsbevakningsväsenden är fortfarande självständiga på samma sätt som i Finland. I Estland slogs gränsbevakningsväsendet samman med polisorganisationen 2010. 

Dessutom finns ett utbud internationella uppgifter inom militär krishantering och civil krishantering. Militär krishantering sköts av arméns och marinens rekryterare. För den civila krishanteringen i Finland ansvarar krishanteringscentret CMC Finland. Den civila krishanteringens uppgifter och i synnerhet militärobservatörens uppgifter inom den militära krishanteringen består oftare än Frontex uppgifter av rådgivande uppgifter på seniornivå.

Även i dessa deltar flera anställda vid Gränsbevakningsväsendet varje år. Ur gränsbevakarens och officerens synvinkel är all internationell erfarenhet bra. Erfarenhet av militär krishantering gynnar i synnerhet Gränsbevakningsväsendets försvarsuppgift.
När man söker sig till andra internationella uppgifter är Frontex-erfarenhet absolut en fördel. Dessutom utgör Frontex konkret arbete med kollegor vid gränsen och erbjuder möjligheten att arbeta självständigt. 

-    Allt som allt blir både gränsbevakarens och Gränsbevakningsväsendets officers uppgifter allt mer internationella, konstaterar Pietari Vuorensola. 

Arbetar vid Gränsbevakningsväsendet

Pietari Vuorensola, politices magister, arbetar som överinspektör vid enhet för internationellt samarbete vid Gränsbevakningsväsendet. Han inledde sin karriär som personalplanerare vid Gränsbevakningsväsendet 2008. Redan då bestod hans arbetsuppgifter av bland annat administration av Frontex-poolen. Däremellan arbetade han sex månader vid inrikesministeriets enhet för internationella frågor och ansvarade bland annat för utvecklingen av den nationella beredskapen, utbildningen och rekryteringen inom civil krishantering. 

Därifrån återvände han till personalförvaltningens uppgifter där en av hans uppgifter var att utarbeta Gränsbevakningsväsendets första plan för jämställdhet och likabehandling. Efter detta hade gräns- och sjöbevakningsavdelningen nya uppgifter gällande samordning och ledning inom internationella samarbets- och utvecklingsprojekt.

Följande förflyttning skedde sommaren 2020 till den nuvarande uppgiften, då han började utveckla Frontex-samarbetet särskilt i anslutning till den stående styrkans deltagande. 

-    När jag en gång i tiden sökte mig till Gränsbevakningsväsendet tillfrågades jag i en arbetsintervju om jag är beredd att utföra uppgifter inom internationell personalplanering. Det var en av orsakerna till att jag kom hit, säger Vuorensola.

Vuorensola har trivts i Gränsbevakningsväsendets tjänst kanske längre än han ursprungligen trodde. 

-    Det som varit fint här är att man även som civil kan byta uppgift och avancera i karriären, även om en stor del av personalen innehar en militär befattning och i vilket fall som helst på grund av rotation byter uppgifter med ett par års mellanrum. Själv har jag fått byta till en ny uppgift med cirka fem års mellanrum, vilket har gjort att arbetet fortsatt vara intressant.