Hoppa till innehåll

På land Förstärkt verklighet förbättrar gränsövervakningen

ARESIBO-projektet (Augmented Reality Enriched Situation awareness for Border security), som undersöker hur förstärkt verklighet kan utnyttjas för gränsövervakning, börjar nu vara på slutrakan. Gränsbevakningsväsendet deltar i det treåriga projektet i egenskap av slutanvändare.
13.12.2021 11.44
En närbild om ögon med grafiska elementer som visar förstärkt verklighet

I januari 2022 ordnar Gräns- och sjöbevakningsskolan i Immola en veckolång sammankomst där projektpartnerna ges möjlighet att testa ARESIBO-systemet i finländska vinterförhållanden.

ARESIBO-projektet, som inleddes i maj 2019, undersöker hur förstärkt verklighet kan utnyttjas vid gränsövervakningsuppdrag. Målet är att med hjälp av de applikationer och sensorer som utvecklats och använts inom projektet förbättra såväl fältpatrullernas och ledningscentralens lägesbild av gränsövervakningen som samarbetet mellan dem.

Scenarier för att definiera användarkraven

Före testfasen har slutanvändarna haft i uppgift att definiera användarkraven för det tekniksystem som utvecklas i projektet. Utgående från dessa användarkrav har projektets teknikpartner strävat efter att bygga upp ett system som fyller de olika slutanvändarnas behov både vid land- och havsgränserna. Covid-19-pandemin har också påverkat ARESIBO-projektet.

Den inledande testfasen måste skjutas upp flera gånger och eftersom testen hittills huvudsakligen har gjorts via distansförbindelser, har det varit svårt att utvärdera systemet. Det testtillfälle som ordnas vid Gräns- och sjöbevakningsskolan är projektpartnernas första möjlighet att själva i praktiken pröva de gränsövervakningsverktyg som utvecklats i projektet med hjälp av förstärkt verklighet. För testandet av systemet har det under ledning av slutanvändarna utvecklats olika fallscenarier för land- och havsgränserna i vilka projektets tekniksystem kan utnyttjas. Fallscenarierna omfattar bland annat olagliga gränsöverskridningar och smuggling. Scenarierna används för att imitera en realistisk gränshändelse som kan upptäckas och identifieras med verktygen i ARESIBO-systemet. Utöver observation och identifiering kan systemet också förbättra kapaciteten att reagera på dessa händelser, till exempel genom att ge mera heltäckande sensordata, förbättra kommunikationen mellan olika aktörer och stödja beslutsfattandet.

Upp till bevis för systemet under testveckan

Syftet med testveckan är att utvärdera hur tekniksystemet fungerar och kan användas samt att ge projektets teknikpartner respons om systemets nuläge och lämplighet för gränsövervakning. Lärare och studerande vid Gräns- och sjöbevakningsskolan ansvarar för testandet av systemet.

Ett av målen under testveckan är att presentera projektets resultat för både Gränsbevakningsväsendets personal och för representanter för utomstående intressentgrupper. Flera internationella gäster kommer också att delta i Gräns- och sjöbevakningsskolans testtillfälle. Sammanlagt 20 olika FoU-organisationer och myndighetsorganisationer som arbetar med ARESIBO-projektet i olika europeiska länder kommer att bidra med egen insats under testveckan i Gräns- och sjöbevakningsskolan.

I testtillfället deltar både slutanvändare och teknikpartner som ansvarar för sin del av systemets olika funktioner och anordningar. Testtillfället i Finland kommer att följas av ytterligare ett testtillfälle i Grekland i mars 2022. I Grekland kommer fokus att ligga på i synnerhet testande av fallscenarier för användning vid övervakning av havsgränser. ARESIBO-projektet avslutas i maj 2022.

Mer information:

Mer information på engelska på projekts webbsidor.

 

Text: Lauri Haasto

Bild: Universitetet i Aten/ARESIBO-projekt

Artikeln har ursprungligen publicerats i tidningen Rajamme Vartijat.