Hoppa till innehåll

Blogg Det europeiska gränssäkerhetssamarbetet stärker Finlands inre säkerhet

En fungerande och effektiv gränskontroll är en av hörnstenarna i Europeiska unionens verksamhet. Gränsövervakningen tryggar smidig gränstrafik och bekämpar gränsöverskridande brottslighet. Europas yttre gränser är också Finlands yttre gränser och därför är det ett centralt nationellt intresse att hantera dem. En högklassig gränsövervakning inom EU som respekterar de mänskliga rättigheterna stärker också Finlands inre säkerhet.
22.6.2021 16.12
Konteramiral Markku Hassinen.

Finland har länge varit en ledande utvecklare av EU:s gränssäkerhet på både politisk och operativ nivå. Vi har understrukit vikten av kvalitetskontroll av gränskontrollerna och har utöver EU:s gemensamma gränsövervakningsoperationer deltagit aktivt i utvecklingen och implementeringen av Schengen-systemet i cirka 20 år. Genom att delta i gemensamma operationer och utvärderingar av kvaliteten på medlemsstaternas gränsövervakning stärker vi också utvecklingen av vår nationella gränsövervakning.

Det operativa samarbetet inom EU:s gränssäkerhet förändrades den 1 januari 2021 när EU:s gränsförvaltningsbyrå Frontex permanenta grupp inledde sitt arbete vid sidan av medlemsländernas gränsbevakningsorganisationer. De nationella myndigheterna stöds nu för första gången även av EU:s egna behöriga gränsbevakare, eftersom byråns roll tidigare har mera varit att samla och samordna medlemsländernas resurser. Det är medlemsländernas lagstadgade skyldighet att skicka personal till europeiska gränsövervakningsoperationer för olika långa kommenderingar. Antalet personer som skickas ut kommer att öka före slutet av årtiondet. Europeiskt stöd och Frontex permanenta grupper kan vid behov också användas som stöd för Finlands säkerhet, om gränssituationen i Finland kräver det. 

Tillgodoseendet av de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna är alltid kärnan i gränssäkerheten. Genom att aktivt delta i sameuropeiska operationer tryggar vi med vår närvaro förutom gränssäkerheten även tillgodoseendet av de mänskliga rättigheterna samt stöder de som övervakar de grundläggande fri- och rättigheterna åt Frontex. I sista hand övervakas Frontex-operationerna av byråns förvaltningsråd, där alla EU:s medlemsstater, länder utanför EU som omfattas av Schengen-systemet och byråns ombud för grundläggande rättigheter är representerade. Förvaltningsrådets beslut styr utvecklingen av EU:s gränssäkerhet och övervakar att de europeiska målen och värderingarna uppnås. 

Den europeiska gränssäkerheten utvecklas och samarbetet fördjupas i snabb takt. För Finlands del grundar sig säkerheten på hur våra nationella gränssäkerhetsarrangemang fungerar, men också på förmågan att delta i det europeiska samarbetet. En förutsättning för vår trovärdighet är egna systemets kapacitet och att EU:s gemensamma standarder följs, eftersom även andra medlemsstater måste kunna lita på att Finlands gränskontroll fungerar. I Europeiska kommissionens senaste Schengenutvärderingsrapport förutsätter man att Finland utvecklar bland annat land- och sjöövervakningssystemen och stärker resurserna och infrastrukturen vid gränsövergångsställena vid östgränsen.

Finland måste även i fortsättningen ha tillräckliga personalresurser och kapacitet för att upprätthålla den nationella gräns- och sjösäkerheten. Vår materiel som rör sig på land, till havs och i luften måste uppfylla EU-kraven och kunna fungera både vid våra egna och vid Europas yttre gränser. Det här är en central förpliktelse och grund för att genomföra pågående projekt med bevakningsfartyg och spaningsflygplan före medlet av detta årtionde.

Biträdande chef för Gränsbevakningsväsendet, konteramiral Markku Hassinen