Hoppa till innehåll

Till havs Åtgärder som följd av återinförandet av gränskontrollen vid de inre gränserna vid Finlands mest trafikerade inre gränsövergångsställena

Gränskontrollen återinfördes vid de inre gränserna i Finland för tiden från den 8 juli till den 15 juli på grund av statsbesöket av Förenta staternas president Joe Biden och ett toppmöte som ordnades i Helsingfors. Detta orsakade många åtgärder vid sjöbevakningssektionernas verksamhetsområden.
15.8.2023 9.50
Två gränsbevakare stannar på flygplatsen.

Inom Västra Finlands sjöbevakningssektions verksamhetsområde syntes återinförandet av gränskontroll vid de inre gränserna mest konkret genom inrättandet av ett gränsövergångsställe i Torneå. Inom Finska vikens sjöbevakningssektions område syntes återinförandet av gränskontrollen vid de inre gränserna mest i Helsingfors hamnar och näst mest på Helsingfors-Vanda flygplats.

Förberedelser och undantagsarrangemang

På grund av att Finland och Sverige hör till Schengen-området kan man resa fritt mellan dessa länder, utan gränskontroller. På grund av återinförandet av gränskontrollen vid de inre gränserna har man varit tvungen att inrätta ett tillfälligt gränsövergångsställe mellan Torneå och Haparanda, dvs. vid ”den gränslösa gränsen”, vilket man kan komma ihåg från corona-tider. Detta innebar förberedelser med t.ex. personalplanering, ordnande av lokaler och arrangemang i gränsövergångsställena.

Gränsbevakare från både Virpiniemi sjöbevakningsstation och Salla gränsbevakningsstation kommenderades till gränsövergångsstället i Torneå. Lokalerna finns i samma byggnad som Gränsbevakningsväsendet hade sin bas under coronapandemin. Byggnaden ligger alldeles intill gränsövergångsstället vid E4-vägen och i dess ena ända finns Tullens arbetslokaler. Lokalernas centrala läge var en stor fördel både ur den operativa effektivitetens och myndighetssamarbetets synvinkel.

Vid gränsövergångsställena byggdes kollisionsskydd av stängsel och betongsuggor, bakom vilka gränsbevakare tryggt kunde övervaka trafik som anlände till Finland och, på basis av riskbedömning, leda vissa gränsöverskridare åt sidan för kontrollen. Under återinförandet av kontrollen placerades extra gränsövergångsskyltar vid gränsövergångsställena och farthinder placerades på vägarna. Tack vare dessa sänkte trafikhastigheterna och det underlättade kontrollerna.

Gränsövergångsskyltar vid gränsövergångsstället i Torneå.

Extra gränsövergångsskyltar placerades vid Torneås gränsövergångsställen då övervakningen av de inre gränserna återinfördes.

Ansvarig för förberedelserna vid gränsövergångsställena i Torneå var bland annat kaptenlöjtnant Tapio Kulmala. Torneå är en bekant plats för Kulmala från corona-tider, och han har övernattat nästan tvåhundra gånger i Torneås Park Hotell. Återkomst till Torneå i samband med återinförandet av gränskontroll vid de inre gränserna gick smidigt och lätt eftersom de lokala aktörerna redan är bekanta. Även samarbetet med staden och andra myndigheter fungerade återigen utmärkt, tackade Kulmala.

Två gränsbevakare håller en skylt.

Kaptenlöjtnant Tapio Kulmala (till vänster) och sjöbevakningsmästare Dennis Leino (till höger) var ansvariga för att arrangera och leda gränsövergångsställena i Torneå.

Hamnar i Helsingfors har i regel endast trafik vid de inre gränserna, vilket betydde att det var nödvändigt att vara ordentligt förberedd för kontrollen av de inre gränserna, särskilt när det gällde personal. På grund av det tidigare återinförandet av kontrollen vid de inre gränserna gick återinförandet av kontrollarrangemang nästan som av gammal vana.

Det fanns redan infrastrukturen vilket betydde att inga större ändringsarbeten behövde göras. I Helsingfors hamnar utförs normalt utlännings-, vägtrafiks- och tullövervakning av Hamnens gränskontrollenhet, Polisen och Tullen, vilket betyder att kontorollställena har fått sina egna platser där.

Kontrollen av alla inkommande fartyg innebar dock att Hamnens gränskontrollenhet behövde ett betydande antal kommenderingsmän för att stödja sin verksamhet. Kommenderingsmännen rekryterades från Sydöstra Finlands, Kajanalands och Norra Karelens gränsbevakningssektioner. De flesta var redan bekanta med hamnmiljön från tidigare uppdrag, och de nya ansiktena fattade snabbt galoppen. Kommenderingsmännen arbetade med en bra attityd och de var till oersättlig hjälp. Kommenderingsmännen gav också positiv respons till den enhet som får stöd.

Inga större undantagsarrangemang behövdes på Helsingfors-Vanda som redan har gränstrafik vid både yttre och inre gränser. Förberedelserna gjordes dock i förväg genom att gränskontrollen vid de inre gränserna beaktades i skiftplaneringen och att man kom överens om olika frågor och verksamhetsmetoder med andra myndigheter. På grund av återinförandet av gränskontrollen vid de inre gränserna under de närmaste åren var verksamhetsmetoder redan bekanta sedan tidigare.

Vid Torneå gränsövergångsställen

Under återinförandet av gränskontrollen vid de inre gränserna övervakade Gränsbevakningsväsendet personbilstrafiken över gränsen och i Torneå innebar detta tre vägar. Kontrollen utfördes av två patruller. En patrull övervakade hela tiden det livligaste gränsövergångsstället, det vill säga E4-vägen, och en annan patrull turades om mellan de två andra gränsövergångsställena.

En gränsbevakare kontrollerar bilar vid ett gränsövergångställe.

I Torneå, vid ett gränsövergångsställe längs E4-vägen, kontrollerades personbilstrafiken utgående från en riskbedömning.

Vid Torneå gränsövergångsställen utfördes inte kontroller för varje person som reste till Finland utan trafiken övervakades riskbaserat. Enligt vissa kriterier dirigerades bilar åt sidan och passagerarnas resedokument kontrollerades. Enligt patrullen från Virpiniemi sjöbevakningsstation skilde sig arbetet vid gränsövergångsställena mycket från sjöbevakningssektionens normala vardag, där man kan aldrig veta vad arbetsskiften medför. Att jobba vid gränsövergångsställena var inte uppfylld med adrenalin utan det var mer som observativt rutinarbete.

Utöver chefer och fältpatruller kommenderades även Jukka Hyttinen, brottsutredaren vid Kajanalands gränsbevakningssektion, till Torneå. Hyttinen var på plats i Torneå för att stödja gränskontrollen och i beredskap för att förundersöka fall som framkommer i samband med kontrollerna. Eftersom ingen av kontroller som utfördes vid Torneå gränsövergångsställen ledde till förundersökningen hade Hyttinen också gott om tid att sköta andra arbetsuppgifter.
 

Vid Hamnens gränskontrollenhet

Hamnens gränskontrollenhet utförde heltäckande gränskontroll vid de inre gränserna genom att koncentrera kontrollen till varje passagerarfartyg som anlände till Helsingfors hamnar. Kontrollerna inriktades dock inte på alla passagerare utan den utfördes utifrån riskanalysen.

Två gränsbevakare på hamnen.

Patrullen tar gående passagerare emot i hamnar. 

Kontrollen utfördes i tre skift. Åtminstone en patrull mötte varje fartyg, både gående passagerare och bilister. Mot slutet förflyttades kontrollens tyngdpunkt mot utresande trafik. Patrullerna hölls så oförändrade som möjligt under den korta period då den inre gränskontrollen återinfördes, och de fick inte ändra ”positioner” mitt i allt. På detta sätt skapades en rutin för dagarna, och ankomsterna av fartyg rytmiserade arbetsdagarna.

Enligt respons som personalen gav gick återinförandet av gränskontrollen vid de inre gränserna mycket bra. Även passagerare förhåll sig mycket positivt till de ökade kontrollerna.

På Helsingfors-Vanda-flygplats

På Helsingfors-Vanda utfördes kontroll i patruller på två personer. I arbetsskiften hade markerats i förväg vem som skulle kontrollera de inre gränserna i terminalen vid olika tillfällen. Patrullerna bestod av gränskontrollanter och specialgrupper som hade ännu djupare kompetens. Specialkompetens söktes till exempel inom dokument- och administrativ utredning.

Kontrollerna inriktades på vissa flyg utgående från riskanalys. Flygresenärerna möttes omedelbart vid utgången där deras resedokument kontrollerades. Övervakningspatrullerna arbetade också vid Tullen eftersom varje passagerare som anländer till landet passerar genom den. Flygplatsen har mycket tidigare erfarenhet av kontroller vid de inre gränserna, så verksamhetsmodellerna var redan kända. De var lätt att börja utföra kontrollerna när man hade gjort det förut, berättade en person som hade utfört kontroll vid de inre gränserna.
 

Två gränsbevakare utför kontrollen vid utgången på flygplatsen.

En patrull utför kontrollen vid de inre gränserna vid utgången på Helsingfors-Vanda-flygplats.

Kontrollen av de inre gränserna utfördes som en del av den dagliga verksamheten. Skillnaden mot den så kallade normala situationen var att patrullerna gick till terminalen för att utföra gränskontroller, medan det normalt finns fasta gränskontrollstationer för personer som kommer från eller reser till länder utanför Schengenområdet. En gränsbevakare som utförde gränskontroll vid de inre gränserna rapporterade också att ett sådant kort och tydligt återinförande av gränskontroll vid de inre gränserna var en trevlig omväxling från hans normala arbetsuppgifter och att allt gick bra. Passagerare hade varit medvetna om återinförandet av kontrollen, de hade förstått orsakerna till kontrollen och patrullen fick inte negativ respons av passagerare.